Privacy Policy

Tämä on Suorahapetus Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 2/2/2022. Viimeisin muutos 4/2/2022.

 1. Rekisterinpitäjä

Suorahapetus Oy

Joensuunkatu 7 24100 Salo

3106220–4

 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Samu Oksanen

Samu@eod.fi

 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on asiakassuhde.

Tietoja käytetään asiakassuhteen, tilaamisen, laskutuksen ja toimitusten hoitamiseen. Tietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, asiakas- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

Tietoja säilytetään vähintään asiakassuhteen keston ajan, jonka jälkeen niitä säilytetään mahdollisia viranomaiskyselyjä varten. Tietoja säilytetään vähintään sen ajan, kuin lakisääteiset velvoitteet, kuten esimerkiksi kirjanpitolaki sitä edellyttää. 

 1. Rekisterin tietosisältö
 • Yrityksen nimi, y-tunnus
 • Osoitetiedot, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
 • Yhteyshenkilöt ja heidän yhteystiedot
 • Maksamiseen ja laskutukseen liittyvät tiedot
 • Toimitukseen liittyvät tiedot

Tiedot säilytetään vähintään asiakassuhteen keston ajan, jonka jälkeen ne arkistoidaan mahdollisia viranomaiskyselyjä varten. Profilointia ja automaatista päätöksentekoa ei tehdä henkilöiden perusteella

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Suorahapetus Oy voi luovuttaa/siirtää henkilötietoja seuraavissa tapauksissa:

 • Mikäli henkilötietojen vastaanottajat ovat yrityksiä, jotka käsittelevät tietoja meidän puolestamme ja meidän ohjeidemme mukaisesti. Tällainen voisi olla esimerkiksi Suorahapetus Oy:n laskutusta hoitava ulkopuolinen yritys.
 • Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.
 • Valikoiduille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja Suorahapetus Oy:n lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella.
 • Omiin suoramarkkinointi- ja asiakasviestinärekistereihinsä.
 • Voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).